Om oss!

ATS Gjøvik/Toten as ble etablert som aksjeselskap 1. januar 1991 og er eiet av Gjøvik kommune med 50%, Vestre Toten kommune 25% og Østre Toten kommune 25%. Historien til ATS går helt tilbake til 1978 men da ikke som aksjeselskap.

NAV og Arbeidsdirektoratet har godkjent ATS Gjøvik/Toten as som en tiltaksarrangør. Dette betyr at bedriften får statlige tilskudd for å drive virksomheten. Bedriften er likevel avhengig av en viss inntjening og skal omsette varer og tjenester i det ordinære markedet. I tillegg foreligger det medfinansierings avtaler med de tre eier kommunene.

Som tiltaksarrangør skal vi skape varige arbeidsplasser tilpasset arbeidstakere som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud, samt avklare arbeidsevne og formidle arbeidskraft til det ordinære arbeidsmarkedet.Bedriften er i hovedsak et tilbud som retter seg mot personer som har behov for spesielt tilpasset innsats. Sysselsettingen skal bidra til kvalifisere, avklare og utvikle ressurser hos deltakeren.

Bedriften består av tre tiltak: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 45 arbeidsplasser og Arbeidsforbredende tiltak med 25 tiltaksplasser. I tillegg kjøper kommunene 36 kommunale plasser.

Det er også tilsatt arbeidsledere, veiledere og administrativt personale. Totalt beskjeftiger bedriften ca. 120 ansatte / tiltaksdeltakere.

Produksjon av varer og tjenester skal ha høy kvalitet og være tilpasset kundenes krav.

 
ATS Gjøvik/Toten AS

Damsletta 4
2827 Hunndalen
Telefon: 61135770
Fax: 61135780

E-post: firmapost@ats-gt.no