Hovedmål og bedriftens formål

Hovedmål er å skape meningsfulle og utviklende tilbud til den enkelte, slik at deltakeren føler seg nyttig og verdsatt i samfunnet.

Selskapets formål skal være å tilby personer meningsfylt og tilrettelagt arbeid og oppfølging tilpasset den enkeltes yteevne, gjennom attføringstiltak. Fortrinnsvis for personer bosatt i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten.
Verdigrunnlag

Vi skal respektere det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett han/hennes sykdom eller helseproblem. Vi skal ta det individuelle verdisystem i betraktning når arbeid / omsorg planlegges og gjennomføres.

Et helhetlig menneskesyn er en viktig del for kvalitet på tilbudet ved ATS Gjøvik/Toten AS. Vi skal respektere fysiske - psykiske - og åndelige behov. Ansatte og brukere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn.

Tiltaksdeltakere, deres pårørende, kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på vår taushetsplikt og en korrekt opptreden fra vår side. Alle skal føle vår tillitt og at vi ikke misbruker andres tillitt.


Etiske retningslinjer

Bakgrunn

Visjonen til ATS Gjøvik/Toten AS er å gi mennesker muligheter.

Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å delta i et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd.

Mange av våre arbeidstakere har medfødte begrensninger. Selv om flere er her en tid for å bygge seg opp igjen, eller avklare arbeidsevne.

Et felles etisk verdigrunnlag er en viktig forutsetning for kvalitet og kvalitetssikring av dette arbeidet. Etikk eller norm for atferd og holdninger bygger ofte på den fagkompetanse og arvebærende kultur og tradisjon som råder i et fellesskap. I fellesskap hvor yrkesetikk ikke får en planmessig utvikling, kan den stort sett utvikle seg fritt ved hjelp av smitteeffekter og tradisjonsarv.

Kulturen i bedriften skapes og utvikles av menneskene på bakgrunn av faglige og personlige verdier, holdninger, normer, og religion. Både ansatte og deltakere er bærere av ulike kulturer som danner grunnlaget for hvordan arbeidsplassen oppleves. Kulturen blir rettesnor for all atferd. Dersom ikke atferden styres kan verdinormene utvikle seg på en måte som ikke er i tråd med fellesskapet. Vi drar ikke lasset sammen og i ytterste konsekvens kan deltakerne utsettes for urett og forskjellsbehandling. Bedriften jobber i henhold til menneskerettighets konvensjonen.ATS Gjøvik/Toten AS

Damsletta 4
2827 Hunndalen
Telefon: 61135770
Fax: 61135780

E-post: firmapost@ats-gt.no